Sunday, 1 January 2012

GUGUS VI LEMBAGA SD

 

KETUA GUGUS : SUBARIYANTO, S. Pd

KETUA KKG       :

NO.
NAMA LEMBAGA
NAMA KS
1
SD N KRISIK 01 DWI RIANI, S. Pd
2
SD N KRISIK 02 SUPRIYATUN, S. Pd
3
SD N KRISIK 03 SUMADI
4
SD N KRISIK 04 SUCI PURWIANINGASIH, S. Pd
5
SD N TULUNGREJO 01 SUBARIYANTO, S. Pd
6
SD N TULUNGREJO 03 KARYONO, S. Pd